Bảng các động từ bất quy tắc thông dụng

* Các động từ bất quy tắc thông dụng:


 
Dạng nguyên mẫu
Dạng quá khứ
Dạng quá khứ hoàn
thành
awake = đánh thức
awoke
awoken
be (xem bài độngừ TO BE)
was, were
been
beat =đánh, thắng
beat
beaten
become = trở thành
became
become
begin = bắt đầu
began
begun
bend = bẻ cong
bent
bent
bet = cá, đánh cuộc
bet
bet
bid =đấu giá
bid
bid
bite = cắn
bit
bitten
blow = thổi
blew
blown
break = làm vỡ
broke
broken
bring =đem lại
brought
brought
broadcast = truyền hình,
truyền thanh
broadcast
broadcast
build = xây dựng
built
built
burn = làm bỏng, đốt cháy
burned/burnt
burned/burnt
buy = mua
bought
bought
catch = bắt lấy
caught
caught
choose = chọn
chose
chosen
come =đến
came
come
cost = tốn
cost
cost
cut = cắt
cut
cut
dig =đào (đào lổ)
dug
dug
do = làm
did
done
draw = rút ra
drew
drawn
dream = mơ, mơ ước
dreamed/dreamt
dreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở
lên
drove
driven
drink = uống
drank
drunk
eat = ăn
ate
eaten
fall = rơi
fell
fallen
feel = cảm thấy
felt
felt
fight = chiến đấu
fought
fought
find = tìm thấy, thấy cái gì
đó như thế nào
found
found
fly = bay
flew
flown
forget = quên
forgot
forgotten
forgive = tha thứ
forgave
forgiven
freeze =đông lạnh, đông
thành đá
froze
frozen
get = lấy (tra từ điển thêm)
got
gotten
give = cho
gave
given
go =đi
went
gone
grow = trưởng thành, trồng
grew
grown
hang = treo
hung
hung
have = có
had
had
hear = nghe
heard
heard
hide = giấu, trốn
hid
hidden
hit =đánh
hit
hit
hold = nắm, cầm, giữ
held
held
hurt = làm tổn thương
hurt
hurt
keep = giữ
kept
kept
know = biết
knew
known
lay =đặt, để, sắp đặt (tra
từ điển thêm)
laid
laid
lead = dẫn đầu, lãnh đạo
led
led
learn = học, học được
learned/learnt
learned/learnt
leave = rời khỏi
left
left
lend = cho mượn
lent
lent
let =để (để cho ai làm gì
đó)
let
let
lie = nói dối
lay
lain
lose = mất, đánh mất, thua
cuộc
lost
lost
make = làm ra
made
made
mean = muốn nói, có nghĩa là
meant
meant
meet = gặp mặt
met
met
pay = trả giá, trả tiền
paid
paid
put = đặt,để (tra từ điển
thêm)
put
put
read =đọc
read
read
ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh
rode
ridden
ring = reo, gọi điện thoại
rang
rung
rise = mọc, lên cao
rose
risen
run = chạy
ran
run
say = nói
said
said
see = thấy
saw
seen
sell = bán
sold
sold
send = gửi
sent
sent
show = cho xem
showed
showed/shown
shut =đóng
shut
shut
sing = hát
sang
sung
sit = ngồi
sat
sat
sleep = ngủ
slept
slept
speak = nói
spoke
spoken
spend = xài, trải qua (kỳ
nghỉ, quảng thời gian)
spent
spent
stand =đứng
stood
stood
swim = bơi, lội
swam
swum
take = lấy, nhận (tra từ
điển thêm)
took
taken
teach= dạy
taught
taught
tear = xé
tore
torn
tell = cho ai biết
told
told
think = nghĩ, suy nghĩ
thought
thought
throw = quăng, vứt
threw
thrown
understand = hiểu
understood
understood
wake = thức dậy
woke
woken
wear = mặc(quần
áo),đội(nón), xức (nước hoa)
wore
worn
win = chiến thắng
won
won
write = viết
wrote
written