Duyên Muộn

DUYÊN MUỘN

Người đến là duyên khởi
Người đi là duyên tàn
Biết đâu trong hội ngộ
Chẳng nhuốm màu ly tan
Trăm núi sông cách trở
Nghìn muôn trùng ải quan
Mơ hoàn châu hợp phố
Em về lại với chàng
Đốt lửa hơ chén rượu
Thắp lò hương khói trầm
Anh vặn đàn lựa phím
Em sửa áo cài trâm
Lòng thành khe khẽ nguyện
Chút duyên sau muộn màng
Không bọt bèo dâu biển
Mãi xanh xanh đá vàng…
Nguyễn Ngọc Châu 6/2/2022