Bạn chọn đáp án nào ?

Nếu gặp câu hỏi này thì bạn chọn đáp án nào ?

toan hoc

Hãy comment ý kiến của bạn nào !