Nghị luận về một nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh

Đề bài: Ấn tượng của em về một nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh (Viết một  đoạn văn nghị luận khoảng 10  theo cách lập luận tổng hợp – phân tích- tổng hợp)

Bài làm:

    Ấn tượng của em về một nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là Phong các văn hóa của Người được giới thiệu chú trọng vào phong cách sinh hoạt rất bình dị, rất phương Đông, rất Việt Nam , nhưng cũng rất hiện đại.

    Nét độc đáo nhất trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa những phẩm chất tất khác nhau ,thống nhất trong một con người. Đó là truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây , xưa và nay, dân tộc và quốc tế , vĩ đại và bình dị, Đó là sự kết hợp và thống nhất hài hòa bậc nhất torng lịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay , Một mặt là tinh hoa con Lạc cháu hồng đúc nên Người , mặt khác tinh hoa nhân loại cũng góp phần làm nên phong cách Hồ Chí Minh.

    Cuối  cùng, khẳng định ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh.