Câu 93: Mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới 1 và 2

Câu 93. Lập bảng thống kê về mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai :

 

Thời gian

Phương thức giải quyết

Nội dung chính

của mối quan hệ

Kết cục

của mối quan hệ

1918 – 1939

* Hệ thống HOà ước

Vécxai – Oasinhtơn.

– Thành phần tham dự :

Tất cả các nước thắng

trận.

– Các nước tham dự đều

có ý đồ riêng…tranh cãi

quyết liệt, không nhượng

bộ vì quyết lợi của mỗi

nước.

+ Không giải quyết được

mâu thuẫn giữa các nước

đế quốc mà còn dần dần

làm hình thành hai khối đế

quốc thù dịch : đế quốc

phát xít và dân chủ

Dẫn tới cuộc

Chiến tranh thế

giới thứ hai.

1945 – 2000

* Hội nghị Ianta… trật tự

“hai cực Ianta”

(12/2/1946)

+ Thành phầm tham dự :

Ba đại cường quốc : Mĩ,

Liên Xô và Anh.

+ Thống nhất mục đích

tiêu diệt tận gốc chủ

nghĩa phát xít, kết thúc

chiến tranh.

+ Phân chia việc đóng

quân tại các nước…

+ Những thOả thuận này

đã trở thành khuôn khổ

của một trật tự thế giới

mới trOng những năm

1945 – 1947, gọi là trật

tự “hai cực Ianta”.

+ Các nước thắng trận

không bồi thường chiến phí

nặng đối với các nước bại

trận, mà ngược lại Mĩ còn

giúp đỡ các nước bại trận

thực hiện kế hOạch Mácsan

ở châu Âu.

+ Chủ nghĩa xã hội trở

thành hệ thống thế giới :

mâu thuẫn chủ yếu của thời

đại chuyển sang mâu thuẫn

giữa chủ nghĩa đế quốc với

chủ nghĩa xã hội.

+ Hình thành một trật tự

thế giới mới : Trật tự “hai

cực Ianta”.

+ Diễn ra cuộc chiến tranh

lạnh giữa Liên Xô và Mĩ.

+ Chưa thể dẫn tới

một cuộc chiến

tranh thế giới mới.

+ Xu hướng đối

đầu sang đối thOại

– Xu thế tOàn cầu

hOá nền kinh tế

thế giới.

+ Sự đỗ vỡ của

trật tự “hai cực

Ianta”, kết thúc

cuộc chiến tranh

lạnh.

+ Đang hình thành

một trật tự thế giới

mới (hai cực – đa

cực – không có

cực nàO).