Câu 12: Vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV và Tổ chức Vacsava

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 12: Cho biết sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức hiệp ước Vácsava.

 
Hướng dẫn làm bài.
 
 
Hội đồng tương trợ kinh tế
Tổ chức Hiệp ước Vácsava
Sự
thành
lập
-Sau năm 1945, hệ thống xã hội
Chủ nghĩa hình thành và phát
triển…Do đó quan hệ hợp tác tương
trợ giữa các nước đã xuất hiện và
phát
triển.
– Ngày 8 – 1 – 1949, thành lập hội
đồng tương trợ kinh tế (SEV) gồm
Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, 
Hungary, Bungari, Rumani và
Anbani. Sau đó có thêm các nước:
CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, Việt
Nam.
– Mục tiêu của khối SEV là củng cố,
hoàn thiện, sự hợp tác giữa các
nước XHCN, thúc đẩy sự tiến bộ
kinh tế và kĩ thuật, giảm dần sự
chênh lệch về trình độ phát triển
kinh tế, không ngừng nâng caO mức
sống của các nước thành viên.
 – Vào năm 1955, thì khối NATO đã phê
chuẩn hiệp ước Pari (1954) nhằm tái vũ
trang cho Tây Đức, đưa Tây Đức gia
nhập khối NATO nhằm chống lại Liên
Xô, chống CHDC Đức. Việc làm này đã
làm chO hOà bình và an ninh châu Âu bị
uy hiếp nghiêm trọng.
– Thành lập ngày 14 – 5 – 1955 gồm 8
nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng
hOà dân chủ Đức, Anbani, Bungari,
Rumani.
– Mục tiêu : Giữ gìn hOà bình an ninh
của Liên Xô và các nước xã hội chủ
nghĩa ở Đông Âu, duy trì hOà bình, an
ninh ở châu Âu và thế giới, cũng cố tình
hữu nghị, sự hợp tác của các nước chủ
nghĩa xã hội.
Tính
chất
 
 
Tổ chức tương trợ kinh tế
Liên minh phòng thủ quân sự, chính trị.
Vai trò,
tác
dụng
+ Sau hơn 20 năm hoạt động, SEV
đã có những giúp đỡ to lớn đối với
sự phát triển của các nước thành
viên.
+ Trong những năm 1951 – 1973, tỉ
trọng của SEV trong sản xuất công
nghiệp thế giới tăng từ 18% đến
33%, tốc độc tăng trưởng sản xuất
công nghiệp bình quân hằng năm
khoảng 10%, thu nhập quốc dân của
các nước thành viên SEV năm 1973
tăng 5,7 lần so với năm 1957.
+ Tăng cường sức mạnh quân sự cho
các nước Đông Âu giữ gìn hoà bình, an
ninh của Liên Xô và các nước Đông Âu.
+ Đối phó với mọi âm mưu gây chiến
của bọn đế quốc.
+ Tạo thế cân bằng chiến lược về quân
sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa với
các nước đế quốc.
Hạn chế
– Thiếu sót là khép kín cửa, không
hoà nhập với nền kinh tế thế giới,
còn nặng về trao đổi hàng hoá mang
tính bao cấp.
– Giải thể ngày 28 – 6 – 1991.
– Sự ra đời của NATO và Tổ chức Hiệp
ước Vácsava là những sự kiện xác lập
của cục diện hai cực, hai phe. Chiến
tranh lạnh bao trùm cả thế giới.
– Giải thể ngày 1 – 7 – 1991.