Câu 11: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam từ 1954 – 1991

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 11. Nêu một vài dẫn chứng cụ thể về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với nước ta trong những năm 1954 – 1991 và cho biết sự giúp đỡ đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam ?

 
Hướng dẫn làm bài.
 
1. Một vài dẫn chứng cụ thể về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong những năm 1954 – 1991.
 
Trên cơ sở tổ chức Hiệp ước Vácsava (5 – 1955) và Hội đồng tương trợ kinh tế – SEV (1 – 1949), Liên Xô đã trở thành 1 nước có vai trò quan trọng trong tổ chức để giúp các nước Chủ nghĩa xã hội cùng phát triển cụ thể đối với Việt Nam sau:
 
– Ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, ủng hộ về tinh thần vì Việt Nam đang chiến đấu trong vòng vây kẻ thù, Liên Xô là hậu phương quốc tế, đặc biệt là ủng hộ về vũ khí, phương tiện chiến tranh.
 
+ Giai đoạn chống Mĩ (1954 – 1975) :
 
    * Viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam
    *  Đào tạo chuyên gia kĩ thuật cho Việt Nam
    * Các công trình kiến trúc và bệnh viện lớn: cầu Long Biên (Hà Nội), bệnh viện Việt – Xô…
 
+ Giai đoạn 1975 – 1991
   
   * Công trình thuỷ điện Hoà Bình (500 Kw) :
   * Dàn khoan dẫn khí mỏ Bạch Hùng, Bạch Hổ (Vũng Tàu)
   * Đào tạo chuyên gia, tiến sĩ, kĩ sư thường xuyên.
   * Hợp tác xuất khẩu lao động
   * Hàn gắn vết thương chiến tranh.
 
2. Ý nghĩa của sự giúp đỡ đó đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta :
 
– Tăng thêm sức mạnh cho dân tộc ta đánh Pháp, Mĩ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
– Giúp đỡ trên tinh thần quốc tế vô sản.
– Nhiều công trình kiến trúc có giá trị kinh tế trên con đường Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá (dầu khí Vũng Tàu, thuỷ điện Hoà Bình).