Topic 15: The advantages and disadvantages of the cinema

The advantages and disadvantages of the cinema 
 
The influence that the cinema exerts on the minds of those who visit it is at once beneficial and harmful. 

 
Today, there is a cinema in almost every town. The cinema provides so much entertainment that few people fail to visit it. One of the reasons for the popularity of the cinema is that, it entertains all types of people, young and old, literate and illiterate. Because it is so popular, it must exercise some influence on those whom it attracts. 
 
The films shown in the cinema are often very instructive and informative. Almost every film shows something about the activities and customs of the people in other lands. By seeing such films, one learns a lot about human activities. One also gains a better understanding of people of the world. 
 
Further, some films show the battles that were fought in the past. They also sometimes show very vividly how man has struggled through the centuries to remove discomfort from his life. In this way, some films have given many people an insight into the past. Even illiterate people have benefited from such films. What they cannot acquire from books owing to their inability to read, they can acquire from films. School students, too, often benefit from a visit to the cinema. What they see and hear in the cinema makes a better impression on their minds than only the spoken words or their teachers. For example, a teacher of history can hardly describe a battle scene to his students as vividly as a film does. For all these reasons, the cinema is often regarded as an important means of spreading knowledge. 
 
It must be admitted, however, that some films have exerted an evil influence on many people. Films which show the activities of criminals have encouraged many youths to commit acts or crime. Other films, too, such as those dealing with sex and other natural weaknesses of man, have corrupted the morals of many people. As a result, the governments of many countries have been compelled to interfere in the display and production of certain films. Yet, the cinema continues to retain its popularity. 

Bài dịch
Những ảnh hưởng mà rạp chiếu phim tác động đến tư tưởng của các khán giả đến xem vừa có lợi cũng vừa có hại. 
 
Ngày nay hầu như thành phố, thị trấn nào cũng có rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng mang lại sự giải trí to lớn đến nỗi không mấy ai chưa từng đến rạp để xem phim. Một trong những lý do làm cho rạp chiếu bóng được ưa thích là vì đây là phương tiện giải trí của mọi người dân, dù già hay trẻ, trí thức hay thất học. Vì phim ảnh khá phổ biến, nó có tác động đến những người thích xem phim. 
 
Những bộ phim được chiếu ở rạp thường có tính chất truyền bá kiến thức và thông tin. Hầu như mỗi bộ phim đều kể chuyện về những sinh hoạt, phong tục của con người ở những xứ sở khác. Bằng cách xem phim, người ta học được rất nhiều về sinh hoạt con người. Người ta cũng có thể hiểu nhiều hơn về các dân tộc trên thế giới. 
 
Hơn nữa, có những phim kể về các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Nhiều bộ phim kể lại một cách rất sinh động cuộc đấu tranh của con người qua hàng thế kỷ để cải thiện đời sống của mình. Bằng cách này phim ảnh đã cho con người cái nhìn sâu sắc về quá khứ. Ngay cả người học cũng thu được nhiều lợi ích khi xem các phim này. Họ có thể xem phim để nắm bắt được những điều mà họ không đọc được trong sách vì mù chữ. Học sinh, sinh viên cũng học được nhiều điều bổ ích sau khi xem phim. Tất cả những điều họ nghe và thấy trong phim có ấn tượng sâu đậm trong trí tưởng của họ hơn bất kỳ bài giảng nào của giáo viên. Chẳng hạn một giáo viên lịch sử hầu như không thể miêu tả cho học sinh quang cảnh trận đánh sinh động như phim ảnh. Vì thế phim ảnh được xem là một phương tiện quan trọng để truyền bá kiến thức. 
 
Tuy nhiên phải thừa nhận rằng phim ảnh đã gây ra ảnh hưởng tội lỗi cho nhiều người. Những bộ phim về các hoạt động tội phạm đã khuyên khích nhiều thanh niên phạm pháp. Những bộ phim khác về tình dục và bản năng yếu đuối của con người đã làm suy đồi đạo đức của khá nhiều người. Vì vậy chính quyền của nhiều nước đã buộc phải can thiệp vào việc sản xuất và trình chiếu phim ảnh. Dù vậy, rạp chiếu phim vẫn tiếp tục duy trì đươc tính đại chúng của mình. 
 
New words:
1. entertainment (n): sự giải trí, sự tiêu khiển
2. entertain (v): phục vụ
3. literate (adj): có học, biết đọc biết viết 
4. illiterate (adj): mù chữ thất học 
5. acquire (v): được, giành được, thu được
6. regard (v): coi như, xem như
7. commit (v): phạm pháp, can phạm vào
8. weakness (n): điểm yếu, khuyết điểm, lỗi
9. corrupt (v): làm băng hoại, làm cho đồi bại
10. morals (n): đạo đức, đức hạnh, phẩm hạnh