MỘT SỐ LƯU Ý KHI VIẾT BÀI VĂN BIỂU CẢM

1. Tìm hiểu đề
– Đề bài yêu cầu tạo lập kiểu văn bản nào? Để tạo lập văn bản ấy cần sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?
– Nội dung cần biểu đạt là gì? Trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, thái độ và sự đánh giá của người viết đối với đối tượng được nói tới.

– Để thực hiện yêu cầu của đề bài, cần chuẩn bị những tri thức và kĩ năng gì?
2. Lập dàn ý
a) Mở bài
Giới thiệu khái quát về đối tượng cần biểu cảm.
b) Thân bài
Triển khai nội dung cần biểu cảm:
– Phát biểu cảm tưởng về một tác phẩm văn học: cần nêu được lý do biểu cảm (cái hay, cái đẹp, ấn tượng cụ thể) về tác phẩm đó.
– Nêu suy nghĩ (hay cảm xúc) về một sự vật, hiện tượng, vấn đề: cần nêu được bối cảnh nảy sinh cảm xúc, diễn biến cảm xúc.
c) Kết bài:
Đưa ra nhận định, đánh giá tổng quát về nội dung biểu cảm.