Phương pháp A.S.P.I.R.E

Phương pháp A.S.P.I.R.E Tâm trạng: Hãy tạo ra một tâm trạng thoải mái cho mình trước khi bắt đầu học.  Hãy chọn một khoảng thời gian, không gian và thái độ thích hợp để bắt đầu việc học.