Tại sao nói cuộc Duy Tân Minh trị mang tính chất của một cuộc CMTS

Câu hỏi: Trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị ?Tại sao nói cuộc Duy tân Minh trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản ?

Trả lời: Nội dung cuộc Duy tân là:

Về chính trị:

Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do

Về kinh tế:

Xóa bỏ độc quyền RĐPK thực hiện cải cách theo hướng TBCN

Về quân sự:

Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, chú trọng đóng tàu chiến SX vũ khí đạn dược

Giáo dục:

Chú trọng nội dung KHKT. Cử HS giỏi đi du học phương Tây

-> Nói vậy là vì: Bởi cuộc cải cách Minh Trị (Mâygi) đã làm được những điều sau:

– Về kinh tế:

Xóa bỏ sự độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, liên lạc

– Về chính trị:

Chính phủ được tổ chức lại theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ, Toà án mới cũng được thành lập theo kiểu tư sản Tóm lại là cuộc cải cách Minh Trị đã đưa Nhật Bản phát triển theo mô hình của các nước tư bản, tuy nhiên nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triệt để xoá bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, nên có thể gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản mà chỉ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản mà thôi.