Ôn tập Văn 12: Văn học VN 1945-1975

Ôn Tập Văn Học 12 -Văn Học Việt Nam

9/- Quá Trình Phát Triển Của Văn Học 1945 – 1975

– 1945 – 1954: thời kỳ văn học chống Pháp

– 1954 – 1964:

            + MB: xây dựng XHCN cuộc sống mới

            + MN: tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

– 1964 – 1975: thời kỳ văn học chống Mĩ

10/- Đặc Điểm Văn Học 1945 – 1975

– Đây là 1 nền văn học mới, nền văn học cách mạng thống nhất có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng, nêu lý tưởng và nội dung yêu nước, yêu CNXH là đặc điểm nổi bật của văn học giai đoạn này

– Là nền văn học phát triển trong chiến tranh nên luôn hướng về đại chúng công – nông – binh, phục vụ sát sao cách mạng. Một nền văn học mang tính nhân dân sâu sắc

– Là nền văn học phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, lực lượng sáng tác hùng hậu nhiều thế hệ, có phong cách tác giả, là nền văn học sáng tác theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn cách mạng.

BẠN MUỐN XEM :

Ý kiến của bạn: