Suy nghĩ về ý kiến: Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ.

Đề 3: Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến của nhà văn Ban-dắc: Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ.

Gợi ý:

1. Giải thích ý kiến.

– Công nhận cái yếu của mình tức là con người có đủ dũng cảm, trung thực và năng lực nhận thức để kiểm điểm bản thân một cách khách quan, toàn diện.

– Điều ấy giúp con người có nghị lực, trưởng thành “trở nên mạnh mẽ”

2. Phân tích, Chứng minh ý kiến.

– Trong mỗi con người, ai cũng có những thế mạnh và yếu.

– Con người sẽ trở nên mạnh mẽ khi nhận thức, kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc, trung thực.

– Vấn đề này đã được chứng minh trong thực tiễn cuộc sống ở nhiều lĩnh vực, trong những hoàn cảnh khác nhau (đưa dẫn chứng cụ thể)

3. Bình luận ý kiến.

– Bài học tư tưởng:

+ Vấn đề đặt ra đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa định hướng cho con người trong nhận thức, lối sống.

+ Khi công nhận cái yếu của bản thân, cá nhân không tự cao, tự đại, biết ứng xử một cách khiêm tốn, đúng mực; biết nhìn nhận mọi người xung quanh một cách khách quan, đúng đắn; biết học tập vươn lên.

+ Đây không phải chỉ là vấn đề đặt ra với cá nhân mà còn có ý nghĩa với cả tập thể, quốc gia, dân tộc.

– Bài học hành động: liên hệ bản thân.

(Học sinh có sự lí giải khác nhau nhưng cần hợp lí và có sức thuyết phục cao).

Ý kiến của bạn: