Phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác

Phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác ?

*Giống nhau:

Nói quá và nói khoác đều là phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng.

*Khác nhau:

-Nói quá: Là biện pháp tu từ nhằm mục đích nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

-Nói khoác: Nhằm làm cho người nghe tin vào những điều không có thực. Nói khoác là hành động có tác động tiêu cực.

Ý kiến của bạn: