Phát biểu theo chủ đề

PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ

I- Chuẩn bị phát biểu:

1-Xác định nội dung cần phát biểu:

– Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta.

– Tai nạn giao thông gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

– Nguyên nhân của tai nạn giao thông.

– Các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

 2– Dự kiến đề cương phát biểu:

– Đề cương:

 +Mở đầu.

  +Nội dung.

  +Kết luận.

– Để phát biểu chủ động, hiệu quả:

 + Tìm hiểu thêm về đối tượng tham gia hội thảo.

 + Hình dung trước một số tình huống, dự kiến giọng điệu, cử chỉ phù hợp.

II- Phát biểu ý kiến:

– Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát biểu.

– Trình bày nội dung theo đề cương.

– Nói lời kết thúc và lời cảm ơn.

Ý kiến của bạn: