Giải nghĩa ” Thanh minh trong tiết tháng ba – Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”

Đề bài: Tìm từ Hán Việt trong hai câu thơ:

“ Thanh minh trong tiết tháng ba  | Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”  ( Nguyễn Du- Truyện Kiều)

Bài làm:                

  1. Từ Hán việt trong câu thơ: “ Thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, đạp thanh
  2. Giải nghĩa hai từ:
  • Thanh minh:một trong hai mươi bốn tiết của năm, tiết này thường vào khoảng tháng hai hoặc tháng ba âm lịch, người ta đi tảo mộ , tức là đi viếng mộ và sửa sang lại phần mộ của người thân.
  • Đạp thanh: gẫm lên cỏ xanh