Câu 86: So sánh cải cách của TQ ( 1978) và cải tổ của Liên Xô ( 1985)

Câu 86. – Đường lối cải cách của Trung Quốc (năm 1978) và cải tổ của Liên Xô (năm 1985) có những điểm gì giống và khác nhau ?  – Cho biết kết quả của công cuộc cải cách ở Trung Quốc và công cuộc cải tổ ở Liên Xô, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Hướng dẫn làm bài

Để sửa chữa thiếu sót, sai lầm đưa đất nước thoát khỏi suy thoái, khủng hoảng, tiến kịp với xu thế thời đại, Trung Quốc tiến hành cải cách – mở cửa (12 – 1978), Liên Xô tiến hành cải tổ (3 – 1985)…

+ Điểm giống :

 Thực hiện đổi mới toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội trong đó đổi mới kinh tế là trung tâm.

 Chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước…

 Mở rộng quyền tự do dân chủ, đổi mới mọi mặt đời sống xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

+ Điểm khác :

Liên Xô

Trung Quốc

– Liên Xô chủ trương đẩy mạnh

ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ

thuật đưa kinh tế phát triển theo

chiều sâu, đạt mức cao nhất của

thế giới về năng suất lao động,

chất lượng sản phẩm và hiệu quả

(nóng vội, chưa phù hợp với điều

kiện của Liên Xô…).

– Liên Xô thực hiện chế độ tổng

thống, đa nguyên chính trị, dân

chủ công khai…

– Trung Quốc cải cách – mở cửa, xây dựng nền

kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt nhằm

hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc

Trung Quốc, biến Trung Quốc thành quốc gia giàu

mạnh, dân chủ, văn minh (phù hợp với hoàn cảnh,

đặc điểm, bản sắc của Trung Quốc…)

 

– Trung Quốc kiên trì 4 nguyên tắc: chủ nghĩa xã hội ;

chuyên chính dân chủ nhân dân; Đảng Cộng

sản lãnh đạo; chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng

Mao Trạch Đông.

 

 

+ Kết quả:

Liên Xô

Trung Quốc

– Sau 6 năm cải tổ do chưa có bước đi

đúng đắn, xa rời nguyên tắc chủ nghĩa

Mác – Lênin… nên đất nước khủng

hoảng rối loạn, đời sống khó khăn, Đảng

Cộng sản mất quyền lãnh đạo…, tháng

12 – 1990 cải tổ thất bại -> Liên bang

CHXHCN Xô viết tan rã…

– Sau hơn 20 năm đổi mới kinh tế Trung

Quốc có bước phát triển nhanh (GDP

tăng…, bình quân đầu người tăng…, tỉ

trọng xuất nhập khẩu tăng…; khoa học – kĩ

thuật, văn hóa – giáo dục đạt nhiều thành

tựu…; chính trị ổn định, địa vị nâng cao

trên trường quốc tế…

 

+ Bài học cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam :

Từ thắng lợi của công cuộc cải cách ở Trung Quốc và thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô ta rút ra những bài học kinh nghiệm:

– Cải cách, đổi mới phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội , làm cho mục tiêu đó có hiệu quả hơn bằng những bước đi, biện pháp đúng đắn, thích hợp…

– Đảm bảo quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; nắm vững nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy dân làm gốc…

– Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị phải thận trọng…