Câu 75: Cuộc Cách mạng khoa học công nghệ

Câu 75. Hãy hoàn thành các nội dung thích hợp vào bảng kê dưới đây về cuộc Cách mạng khoa học – công nghệ : – Anh/chị có hiểu biết gì về những thành tựu chinh phục vũ trụ của 3 cường quốc đứng đầu về lĩnh vực này hiện nay trên thế giới ?

Hướng dẫn làm bài

Hoàn thiện bàng kê

Đề mục

Nội dung

Nguyên nhân

bùng nổ

(Nguồn gốc)

– Cũng như cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX, cuộc cách mạng

khOa học – kĩ thuật diễn ra là dO những đòi hỏi của cộc sống, của sản xuất

nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng càng của con

người, nhất là trOng tình hình bùng nổ dân số thế giới và sự vơi cạn

nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau Chiến tranh

thế giới thứ hai.

– Những đòi hỏi bức thiết đó đặt ra chO cuộc cách mạng khOa học – thuật

phải giải quyết, trước hết là chế tạO và tìm kiếm những công cụ sản xuất

mới có kĩ thuật và năng suất caO, tạO ra những vật liệu mới.

Đặc điểm của

cuộc cách

mạng

– Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khOa học – kĩ thuật ngày nay là

khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

– Mọi phát minh kĩ thuật, công nghệ đều bắt nguồn từ nghiên cứu khOa

học. KhOa học gắn liền với kĩ thuật, khOa học đi trước mở đường chO kĩ

thuật…

– Như vậy, khOa học đã tham gia trực tiếp vàO sản xuất, trở thành nguồn

gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

Tác động

– Mặt tích cực :

+ Đã làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất; tạO ra lực lượng sản xuất

nhiều hơn, đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước đây;

sản xuất khối lượng hàng hóa đồ sộ, không ngừng nâng caO đời sống vật

chất và tinh thần của cOn người.

+ Dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân

lực, những đòi hỏi mới về giáO dục và đàO tạO nghề nghiệp, sự hình thành

một thị trường thế giới với xu thế tOàn cầu hóa…

+ Đưa lOài người bước sang nền văn minh sau thời kì công nghiệp hóa, lấy

vi tính, điện tử, thông tin và khOa sinh hóa làm cơ sở…

– Mặt hạn chế :

+ Gây nên những hậu quả tiêu cực (chủ yếu dO cOn người tạO nên) như

tình trạng ô nhiễm môi trường trên hành tinh cũng như trOng vũ trụ, hiện

tượng Trái Đất nóng dần lên, những tai nạn laO động và giaO thông, các

lOại dịch bệnh…

+ Sản xuất, chế tạO ra những lOại vũ khí hiện đại có sức công phá và hủy

diệt khủng khiếp có thể tiêu diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh.

Ÿ Thành tựu chinh phục vũ trụ của 3 cường quốc đứng đầu về lĩnh vực này hiện nay trên thế giới :

+ Thành tựu của Liên Xô : Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ cho loài người. Năm 1961 phóng con tàu Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái  Đất, trở thành nước đầu tiên thế giới về những chuyến bay dài ngày trên vũ trụ .

+ Thành tựu của Mĩ : Năm 1969 với con tàu Apollo 11 lần đầu tiên đưa con người lên mặt trăng (N.ArstrOng và E.Aldrin) mở ra trang mới cho chinh phục vũ trụ hiện nay : Tàu con thoi, khám phá sao Hỏa…

+ Thành tựu của Trung Quốc : Năm 2003 với tàu Thần Châu 5 đã đưa nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào không gian và Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ.