Câu 73: Tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh

Câu 73. Trình bày những biến đổi nổi bật của tình hình thế giới sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt. Trước tình hình đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những chủ trương cơ bản gì trong công cuộc đổi mới đất nước ?

Hướng dẫn làm bài.

a) Biến đổi của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt :

– Từ năm 1989 đến năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã.

Ngày 28 – 6 – 1991, khối SEV giải thể và ngày 1 – 7 – 1991, Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động Ú Thế “hai cực” Ianta sụp đổ, phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á mất đi, ảnh hưởng của Mĩ cũng bị thu hẹp ở nhiều nơi.

– Từ 1991, tình hình thế giới có nhiều thay đổi to lớn và phức tạp :

Ÿ Một là, trật tự thế giới đang dần dần hình thành.

Ÿ Hai là, sau Chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

Ÿ Ba là, giới cầm quyền Mĩ đang ra sức thiết lập một trật tự thế giới đơn cực” để làm bá chủ thế giới.

Ÿ Bốn là, sau Chiến tranh lạnh, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài (bán đảo Bancăng, một số nước châu Phi và Trung Á).

– Bước sang thế kỷ XXI, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đang diễn ra thì vụ khủng bố 11 – 9 – 2001 ở nước Mĩ đã đặt các quốc gia, dân tộc đứng trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường, gây ra những tác động to lớn, phức tạp với tình hình chính trị thế giới và trong quan hệ quốc tế.

– Với xu thế phát triển của thế giới từ cuối thế kỉ XX – đầu thế kỉ XXI, ngày nay, các quốc gia dân tộc vừa có những thời cơ phát triển thuận lợi, đồng thời vừa phải đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt.

b) Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam :

§ Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; tập hợp mọi lực lượng của dân tộc.

§ Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .

§ Tăng cường quốc phòng, an ninh.

§ Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

§ Đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác, chủ trương Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước… ; mở cửa, mở rộng quan hệ đối ngOại, hợp tác kinh tế quốc tế …