Câu 9: Tại sao chế độ CNXH xây dựng được ở Đông Âu

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 9. Tại sao chế độ chủ nghĩa xã hội có thể được xây dựng ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai ? 

 
Hướng dẫn làm bài
 
– Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu. Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), các nước Đông Âu bị phát xít Đức chiếm đóng. Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít ra đời do Đảng Cộng sản làm nòng cốt.
 
– Trong những năm 1944 – 1945, khi Hồng quân Liên Xô truy kích phát xít Đức qua vùng Đông Âu, nhân dân Đông Âu đã phối hợp với Hồng quân nỗi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.
 
– Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu bao gồm :
  +  Năm 1944 : Cộng hOà Nhân dân Ba Lan (22 – 7), Cộng hoà Nhân dân Rumani (28- 8).
  + Năm 1945 : Cộng hoà Nhân dân Hungari (4 – 4), Cộng hoà Tiệp Khắc (9 – 5), Liên bang Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Nam Tư (29 – 11), Cộng hoà Nhân dânAnbani (11 – 12).
 
 +Năm 1946 : Cộng hoà Nhân dân Bungari (15 – 9).
+ Tháng 10 – 1949 : Liên Xô giúp các lực lượng dân chủ thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Đức.
 
– Tuy nhiên, chính quyền Đông Âu lúc này vẫn là chính phủ liên hiệp với sự tham gia của nhiều giai cấp, đảng phái, trong đó giai cấp tư sản và các chính đảng của nó là một lực luợng đông đảo, giữ vai trò khá quan trọng trong chính quyền cũng như trong kinh tế.
– Sự giúp đỡ và có mặt của Hồng quân Liên Xô đã làm tê liệt các âm mưu và hành động phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, tạo điều kiện cho các nước này củng cố chính quyền nhân dân từ cuối những năm 1944 – 1946. Vì vậy, mặc dù gặp phải sự ngăn cản, phá hoại của giai cấp tư sản và các chính đảng của nó, song cho đến năm 1949, về cơ bản các nước Đông Âu đã hoàn thành việc giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để các nước Đông Âu có thể bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
 
Dạng câu hỏi tương tự :
Có ý kiến cho rằng sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu là do sự sắp đặt Liên Xô. Anh/chị có đồng tình với ý kiến này không ? Hãy giải thích tại sao ?