Câu 30: Các nước Asean

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 30. Lập bảng kê các nước tham gia khối ASEAN theo nội dung bảng kê: 
(Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia – Bảng A, năm 1999)
 

Hướng dẫn làm bài.
 
Stt
Tên nước
Thủ đô
Ngày giành
độc lập
Ngày gia
nhập ASEAN
Nét nổi bật
trong tình hình hiện nay
1
Việt Nam
Hà Nội
2 – 9 – 1945
28 – 7 – 1995
– Thuộc địa của Pháp,
Nhật. Tháng 8 – 1945,
Cách mạng tháng Tám
thành công.
– Ngày 2 – 9 – 1945, chủ
tịch Hồ Chí Minh đọc bản
tuyên ngôn độc lập.
– Nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa đời.
– Nhân dân kháng chiến
chống Pháp và Mĩ.
– Ngày 30 – 4 – 1975, thắng
lợi hoàn toàn và tiến lên
chủ nghĩa xã hội trong cả
nước.
2
Campuchia
Phômpênh
9 – 11 – 1953
30 – 4 – 1999
– Thuộc địa của Pháp –
Nhật. Triều đình phong
kiến chấp nhận Pháp thống
trị.
– Nhân dân Capuchia tiến
hành cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và
Đế quốc Mĩ.
– Ngày 17 – 4 – 1975, giải
phóng Phnôm Pênh.
– Ngày 7 – 1 – 1979, tiêu
diệt Pônpốt.
– Năm 1943, Vương quốc
Campuchia ra đời.
3
Lào
Viêng
Chăn
12 – 10 – 945
23 – 7 – 1997
– Ngày 12 – 10 – 1945,
Cách mạng tháng Tám
thành công.
– Sau đó nhân dân Lào
kháng chiến chống Pháp
và Mĩ.
– Ngày 2 – 12 – 1975, thắng
lợi hoàn toàn.
– Cùng với Việt Nam, Lào
cũng phát triển theOo định
hướng Chủ nghĩa xã hội.
4
Singapore
Singapore
9 – 8 – 1965
8 – 8 – 1967
– Năm 1957, Singapore
được thực dân Anh trao trả
độc lập.
– Năm 1956, Cộng hòa
Singapore ra đời.
– Hiện nay, Singapore trở
thành nước công nghiệp
mới NIC, là một trong bốn
con “Rồng” ở châu Á.
5
Malaysia
Kualampur
31 – 8 – 1957
8 – 8 – 1957
– Tháng 2 – 1956, thực dân
Anh trao trả độc lập cho
Malaysia .
– Ngày 31 – 1 – 1984,
Malaysia tuyên bố là quốc
gia độc lập.
– Là nước công nghiệp tiên
tiến ở khu vực Đông Nam
Á. Đạt tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao đứng thứ hai ở
khu vực Đông Nam Á (sau
Singapore).
6
Brunây
Banđaxêri BêđaOan
1 – 1 – 1984
7 – 1 – 1984
– Năm 1945, thực dân Anh
chiếm Brunây.
– Ngày 1 – 1 – 1984,
Bunây tuyên bố độc lập,
Vương quốc Brunây ra
đời.
– Hiện nay, nền kinh tế
Brunây có nhiều bước tiến
đáng kể.
7
Myanmar
Iangun
4 – 1 – 1948
23 – 7 – 1947
– Ngày 10 – 1947, thực dân
Anh buộc phải trao trả độc
lập cho Miến Điện.
– Ngày 4 – 1 – 1948, Liên
bang Miến Điện ra đời.
– Sau nhiều cuộc cải cách,
kinh tế hiện nay đạt tốc độ
tăng trưởng khá cao.
8
Thái Lan
Bangkok
Không mất
độc lập
8 – 8 – 1967
– Sau năm 1945, Thái Lan
phụ thuộc vào Mĩ, chống
lại ba nước Đông Dương.
– Cuối thập kỉ 80, chuyển
sang đối thoại hợp tác với
3 nước Đông Dương.
– Hiện nay kinh tế phát
triển nhanh chóng và đang
ở ngưỡng cửa của các
nước công nghiệp mới
(NICs).
9
Indonesia
Jakarta
17 – 8 – 1945
8 – 8 – 1967
– Ngày 17 – 8 – 1945, Cách
mạng tháng Tám thành
công, Xucácnô đọc bản
tuyên ngôn độc lập. Cộng
hòa Indonesia ra đời.
– Ngày 11 – 1945, nhân
dân Indonesia kháng chiến
chống thực dân Hà Lan trở
lại xâm lược.
– Năm 1949, Indonesia kí
hiệp ước Lahay với Hà
Lan và trở thành nước nửa
thuộc địa.
– Năm 1953, khôi phục
kinh tế.
– Hiện nay là nước công
nghiệp tiên tiến ở Đông Nam Á
10
Philíppin
Manila
4 – 7 – 1946
8 – 8 – 1967
– Ngày 4 – 7 – 1946, Mĩ
trao trả độc lập cho
Philíppin. Tuy nhiên Mĩ
vẫn khống chế Philíppin.
– Hiện nay là nước, kinh tế
có nhiều chuyển biến,
song còn nghèo, cần được
phát triển hơn.