Câu 16: Nét khác biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi với Mĩ Latinh

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
 
Câu 16. Trình bày nét khác biệt cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với khu vực Mĩ Latinh ? Tại sao lại có sự khác biệt đó ? 
 (Đề HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2007)

 
Hướng dẫn làm bài.
 
+ Nét khác biệt cơ bản:
 
 Châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc và chủ quyền.
 
 Khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành độc lập và chủ quyền dân tộc.
 
+ Nguyên nhân của sự khác biệt:
 
 Hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi là thuộc địa, nửa thuộc địa hOặc phụ thuộc của chủ nghĩa đế quốc và tay sai giành độc lập và chủ quyền đã bị mất.
 
 Khu vực Mĩ Latinh vốn là những nước cộng hòa độc lập, nhưng thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ, nên nhiệm vụ và mục tiêu đấu tranh là chống lại các thế lực thân Mĩ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ, qua đó giành được độc lập và chủ quyền của dân tộc.
 
Các bạn có thể dựa vào kiến thức đã học để triển khai ý sâu hơn.