Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh 7 – Bài 5: Trạng từ chỉ thể cách

ADVERBS OF MANNER: Trạng từ chỉ thể cách

I/- Cách dùng: Trạng từ chỉ thể cách được dùng để nói lên cách thức hành động của một người hay một vật nào đó. Nó được dùng để trả lời câu hỏi “How”

II/- Cách thành lập.
1/- Đa số trạng từ chỉ thể cách được thành lập bằng cách thêm “LY” vào sau tính từ (adj)
Ex:      careful (a) + ly = carefully (adv)           beautiful (a) + ly = beautifully (adv)
2/- Những tính từ tận cùng là “Y” mà trước đó là một phụ âm ta đổi “Y” thành “I” rồi thêm “LY”
Ex:      heavy (a) + ly = heavily (adv)               angry (a) + ly =angrily (adv)
3/- Những tính từ tận cùng là “LE”, ta bỏ “E” và thêm “Y”
Ex:      noble (a) – nobly (adv): một cách cao quí.       terrible (a) – terribly(adv)
4/- Những tính từ tận cùng là “E” câm, ta chỉ việc thêm “LY” vào.
Ex:      extreme (a) – extremely                  unique (a) – uniquely (adv): một cách độc nhất
5/- Một số trạng từ bất qui tắc
Ex:      good (a) – well (adv)                     fast (a) – fast (adv)
 
III/- Vị trí của trạng từ thể cách
1/- Trạng từ thể cách thường đặt sau nội động từ (intransitive verb)
Ex:      She smiles coldly. (Cô ấy cười một cách lạnh lùng)
2/- Trạng từ chỉ thể cách được đặt sau túc từ trực tiếp (direct object) của một ngoại động từ (transitive verb)
Ex:      You must take the test quickly in order to finish in time.
                        (Bạn phải làm bài kiểm tra nhanh lên cho kịp giờ)
            Would you please give this letter directly to him.  
            (Xin bạn vui lòng đưa trực tiếp lá thư này cho ông ta)
3/- Trạng từ chỉ thể cách đôi lúc có thể đứng giữa chủ ngữ và động từ nếu chúng ta muốn nhấn mạnh chủ ngữ của động từ.
Ex:      She angrily slammed the door. (Cô ấy giận giữ đóng sầm cửa lại)
4/- Khi túc từ trong câu quá dài, hoặc có một mệnh đề quan hệ, ta đặt trạng từ trước động từ.
Ex:      The door quickly gave relief to the boy who had been hurt.
                        (Bác sĩ nhanh chóng làm giảm đau cho cậu bé bị thương)
Note: không được đặt trạng từ ở giữa động từ và túc từ.
 
5/- Trạng từ “well” và “badly”, khi được dùng để đánh giá một hành động, chỉ có thể ở vị trí cuối câu hoặc một mệnh đề.

Ex:      Mr. Peter pays his staff very well. (Ông Peter trả lương cho nhân viên của mình rất hậu)