Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh 7 – Bài 4: LIKE & PREFER

LIKE & PREFER

Thích & Thích hơn
1/- LIKE (thích): được theo sau bởi một danh động từ (gerund) hoặc một động từ nguyên thể có “to” (ton inf) mà nghĩa của nó hầu như không đổi.
            Ex:      I like drink coffee.
I like to drink coffee.
Notes:
# Khi diễn tả một ý tốt nào đó (không phải là điều thích thú) thì chúng ta sử dụng “like + to inf”
            Ex:      I didn’t like to complain. (I didn’t complain because it wasn’t a good idea)
                        I didn’t like complaining. (I complained, but I didn’t enjoy it)
2/- PREFER (thích hơn)
 
…prefer
noun + to
+ noun
gerund 1 +
to + gerund 2
to inf +
rather than + bare inf
 
            Ex:                  I prefer apples to bananas.
                                    I prefer watching TV to reading books.
                                    I prefer to watch TV rather than read books
Note: Các cấu trúc tương đương
           
would rather
bare inf +
than + bare inf
bare inf +
O1 + than + O2
like
noun +
better than + noun
gerund 1 +
better than + gerund 2
 
            Ex:                  Tom would rather read than talk.
                                    Tom would rather read magazines than newspapers.
                                    John likes beef better than chicken.
                                    John likes reading better than talking.