ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN LỚP 11

ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN LỚP 11

I/ÔN TẬP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN:

1.Thao tác lập luận PT:

-Mục đích :làm rõ đặc điểm về ND , hình thức , cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài  của đối tượng (sự vật, hiện tượng,…)

-Yêu cầu: khi PT cần:

+Chia , tách  đối tượng thành các yếu tố theo những tiêu chí, quan hệ  nhất định.

+Cần đi sâu vào từng yếu tố, khía cạnh, song cũng cần  đặc biệt lưu ý quan hệ giữa chúng với nhau trong một chỉnh thể thống nhất.

2.Thao tác lập luận so sánh:

-MĐ: làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác à Bài văn NL sáng rõ, cụ thể,sinh động, có sức thuyết phục.

-Yêu cầu: SS phải đặt các đối tượng vào cùng bình diện, đánh giá trên cùng 1 tiêu chíàsự giống nhau và khác nhau, nêu rõ ý kiến , quan điểm của người viết.

3.Thao tác lập luận Bác bỏ :

-BBàdùng lí lẽ  và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch  hoặc thiếu chính xác ,….từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe.

-Có thể BB một l/đ, l/cứ hoặc một cách  lập luận ànêu tác hại , chỉ ra nguyên nhân hoặc PT những khía cạnh sai lệch , thiếu chính xác của L/đ, L/cứ, lập luận ấy.

-Khi BB cần có thái độ khách quan, đúng mực.

4.Thao tác lập luận Bình luận:

-MĐ: BL nhằm đề xuất  và thuyết phục  người đọc tán đồng với nhận xét, đánh giá , bàn luận của mình về  một hiện tượng  , v/đ trong đời sống  (trong VH)

-Yêu cầu :

 +Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng (v/đ) cần BL.

+Đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định  của mình là xác đáng.

+Có những ý kiến bàn luận sâu sắc.

II/ÔN TẬP VỀ YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC TÓM TẮT  VBNL:

1.Khái niệm:

-TTVBNL àtrình bày ngắn gọn ND của VB gốc  theo một mục đích  định trước.

2.Yêu cầu:

-Đọc kĩ VB gốc .

-Dựa vào nhan đề, phần mở đầu và kết thúc để lựa chọn những ý, những chi tiết  phù hợp với mục đích tóm tắt.

-Đọc kĩ từng đoạn trong phần triển khai để nắm được các luận điểm  và luận cứ  làm sáng tỏ mục đích của VB.

-Tìm cách diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc ND tóm tắt. VB tóm tắt càn phản ánh trung thực ND văn bản gốc .

III/ÔN TẬP VỀ YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC VIẾT  BẢN TIN:

-Yêu cầu: trước khi viết BT, cần khai thác, lựa chọn sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

-Tiêu đề và phần mở đầu của bản tin thường nêu trực tiếp , chứa đựng những thông tin khái quát , quan trọng nhất.Phần sau có thể chi tiết hóa , GT nguyên nhân  hoặc kết quả , tường thuật chi tiết sự kiện.

IV/ÔN TẬP VỀ YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC  VIẾT TSTT:

-Yêu cầu: bản TS TT  cần chính xác , ngắn gọn nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu  về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.

-Bố cục:

+Giới  thiệu khái quát về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh,quê quán, gia đình, học vấn ,….) của  đối tượng.

+Hoạt động XH của người được giới thiệu (làm gì ? ở đâu ?mối quan hệ với mọi người xung quanh ?)

+Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu 

+Đánh giá chung ?

V/LUYỆN TẬP:

BT1:

-Các TTLL sử dụng trong bài “Về LLXH ở nước ta “của tg PCT:

+TTLLbác bỏ.

+TTLL PT.

+TTLL BL.

(nêu dc cụ thể)

BT2:-Khi PT cần nêu rõ :

+PT những lí do có thể nói :”Thất bại là mẹ thành công”

+CM  tính đúng đắn của câu danh ngôn bằng các dc cụ thể trong hiện thực.

+BB những quan niệm sai lầm-dc.

.+DC:XH,VH.

BT3: HS tự xác định:

-Quan niệm bị bác bỏ  trong VB là gì ?

-TG bác bỏ bằng cách nào ?

-Việc bác bỏ có tác dụng gì ?