Tả em bé

Tả em bé Các cụ ta có câu “Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Cháu Tễu của em cũng đang tuổi tập đi tập nói.