Đố vui toán học 1

90 % người được khảo sát đã trả lời sai !

do-vui

Bạn chọn đáp án nào ? Tại sao ?